yandex metrika
  1. Съгласие с Общите условия на сайта

Като осъществявате достъп и използвате сайта Autodrive.bg, вие приемате тези общи условия без ограничения или други допълнителни условности. Това включва вашата информираност и съгласие, че за да имате достъп до информацията в този сайт, както и да можете да я ползвате, разкривате своя IP адрес и позволявате неговото обработване. Ако не сте съгласни и не приемате тези общи условия, моля напуснете сайта.

  1. Собственост над съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само текстове, изображения, видео и звукови материали са собственост и защитени с авторски права от Autodrive.bg. Строго се забранява използването на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези общи условия, без писмено разрешение от собственика на съдържанието.

  1. Използване на сайта

Autodrive.bg дава разрешение да използвате сайта, както следва:

  1. Можете да ползвате съдържание, но само за нетърговска, лична употреба и при условие, че запазите всички включени към съдържанието обозначения за авторски права, лицензи и прочие;
  2. Нямате право да използвате съдържанието на този сайт за цели различни от личната употреба, без писмено разрешение от Autodrive.bg;
  3. Забранено е използването на сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографскосъдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон;
  4. Забранено е да използвате сайта с цел реклама или представяне на търговски оферти и предложения без да сте договорили това със собственика.
  1. 4. Сайтове на трети лица

В Autodrive.bg могат да бъдат открити връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от собственика. Тези връзки са предоставени за ваше удобство. Autodrive.bg не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

  1. 5. Актуализация

Autodrive.bg може по всяко време и без предизвестие да преработва тези общи условия за ползване чрез актуализации.

  1. Приложимо законодателство

Общите условия за ползване на този сайт са подчинени на законите на Република България и правото на Европейския съюз.